Nabavka sanitetskog i potrošnog medicinskog materijala opšte namene

Dokumentacija: Poziv   Konkurska dokumentacija   Prilog
Novo: Dodatno pojašnjenje 12864/1   Dodatno pojašnjenje 12863/1   Dodatno pojašnjenje 12817/1
Novo 27.11.2014:  Konkursna dokumentacija   Izmena konkursne dokumentacije 1   Izmena konkursne dokumentacije 2   Prilog izmena 1   Prilog izmena 2
Novo 28.11.2014: Dodatno pojašnjenje 13111-1   Dodatno pojašnjenje 13129-1
Novo 01.12.2014: Izmena konkursne dokumentacije   Prilog izmena 3
Novo 02.12.2014: Izmena konkursne dokumentacije 4   Prilog izmena 4
Novo 03.12.2014: Dodatno pojašnjenje- 13360-1   Dodatno pojasnjenje – 13399-1   Izmena konkursne dokumentacije 5   Obaveštenje o produženju roka
Novo 04.12.2014: Dodatno pojasnjenje – 13492-1
Novo 08.12.2014: Obavestenje o ulozenom zahtevu za zastitu prava-1
Novo 19.12.2014: Poziv izmenjen i objava o izmeni   Obavestenje o odluci po zahtevu za zastitu prava   Obavestenje o produzenju roka    Konkursna dokumentacija- sanitetski materijal 6   Izmena konk dok.6 (po zahtevu)   Prilog br. 8-9 IZMENA 6
Novo 30.12.2014: Izmena konkursne dokumentacije 7    Prilog – izmena 7

Predmet javne nabavke je nabavka sanitetskog i potrošnog medicinskog materijala opšte namene za potrebe Opšte bolnice Ćuprija. Predmetna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku.
Javna nabavka je oblikovana je u 55 partija i to:
1. PVC špricevi;
2. Igle za PVC špriceve;
3. Infuzioni, transfuzioni i bebi sistemi;
4. Intravenske kanile;
5. Materijal za anesteziju;
6. Kateteri i drenovi;
7. Hirurške rukavice-sterilne;
8. Latex rukavice- nesterilne;
9. Potrošni materijal za perfuzione b braun pumpe i specifični sistemi i slavinice;
10. Setovi za aspiraciju i drenažu;
11. Centralni venski set za hemodijalizu;
12. Čašice za urin sterilne;
13. Centarlni venski setovi za anesteziju;
14. Set za pleuralnu punkciju;
15. Spinalne igle;
16. Gel za ultrazvuk;
17. Drvene špatule;
18. Urin kese;
19. Lancete;
20. Kaliko zavoji;
21. Flasteri na platnu;
22. Flasteri providni i hipoalergijski;
23. Gipsani zavoji;
24. Hidrofilna gaza, nesterilna;
25. Hidrofilne komprese, nesterilne;
26. Potrošni materijal od flisa;
27. Medicinska vata, sanitetska i celulozna;
28. Urin test trake;
29. RO filmovi;
30. Hemikalije za obradu RO filmova;
31. Filmovi za CT;
32. Mamografski filmovi;
33. Titanijumski klipsevu;
34. EKG trake, elektrode i papir za aparate za ultrazvuk i CTG;
35. Zatvoreni sistem za uzorkovanje krvi;
36. Potrošni materijal za Službu patološke medicine;
37. Skalpel nožići;
38. Materijal za urologiju;
39. Uvođači za endotrahealne tubuse, endotrahealni tubusi, armirani tubusi;
40. Laboratorijsko staklo i plastika;
41. Nezogastrične sonde;
42. Black Moore sonde;
43. Stoma program;
44. Kese za sterelizaciju;
45. Kese za sterelizaciju u rolni;
46. Materijal za kontrolu sterelizacije;
47. Sredstvo za dezinfekciju svih radnih površina i medicinskog invetara;
48. Antiseptici za dezinfekciju kože, sluznice i otvorenih rana;
49. Sredstva za hirurško pranje i dezinfekciju ruku;
50. Sredstvo za dezinfekciju operativnog polja kod intaktne kože (bez joda);
51. Sredstva za dezinfekciju instrumenata i pribora za anesteziju;
52. Sredstva za dezinfekciju endoskopskih instrumenata;
53. Etil alkohol;
54. Elastične čarape za terapiju venskih ulkusa;
55. Opšti dezinficijensi.

Po opštem rečniku nabavke: 33140000-3 Medicinski potrošni materijal
Ponuda se priprema i podnosi u skladu sa konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.
Ponudu mogu podneti sva zainteresovana domaća i strana pravna i fizička lica koja u skladu sa Zakonom, ispunjavaju obavezne uslove predviđene članom 75. i 76 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Republike Srbije” broj 124/12).
Uz ponudu zainteresovani ponuđači dostavljaju dokaze utvrđene članom 77. Zakona o javnim nabavkama kao i drugu potrebnu dokumentaciju i obrasce predviđene konkursnom dokumentacijom.
Ponude se dostavljaju za jednu ili više partija. Ponuda se mora dati za celokupnu partiju, odnosno za sva dobra iz predmetne partije, u suprotnom ponuda će se smatrati nepotpunom.
Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa Portala javnih nabavki i sajta naručioca.
Zatvorene koverte sa naznakom: “Ponuda za nabavku sanitetskog i potrošnog medicinskog materijala opšte namene VJN -23/2014, za partije br.__________________(navesti broj i naziv partije) – ne otvarati” dostaviti u roku od 30 dana od dana objavljivanja poziva na Portal javnih nabavki na adresu: Opšta bolnica Ćuprija, Miodraga Novakovića br. 78.
Rok za dostavljanje ponuda ističe u 11.00 časova 30 – og dana od dana objavljivanja javnog poziva na Portalu javnih nabavki. Javno otvaranje ponuda obaviće se u prostorijama Upravne zgrade Opšte bolnice Ćuprija u 1130časova poslednjeg dana isteka roka za dostavljanje ponuda, odnosno dana 10.12.2014. godine.
Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
Nepotpune, neblagovremene, neprihvatljive i neodgovarajuće ponude neće biti razmatrane. Ponude sa varijantama nisu dozvoljene.
Odluka o dodeli ugovora Opšta bolnica Ćuprija doneće u roku od 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda na osnovu kriterijuma – ekonomsko najpovoljnija ponuda.
Naručilac zadržava pravo da odustane od dodele ugovora ukoliko ustanovi da nijedna ponuda ne odgovara zahtevima iz konkursne dokumentacije ili da odustane od izbora iz bilo kog drugog razloga.
Dodatne informacije ponuđači mogu dobiti najkasnije do 5 – og dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, svakog radnog dana u vremenu od 10.00 – 14.00 časova na telefonske brojeve: 035/8471-503 lok.113. (osoba za kontakt Snežana Vidanović).

Za komisiju
Opšte bolnice Ćuprija