Nabavka Materijala za tekuće održavanje

Dokumentacija: Poziv   Konkurska dokumentacija   Prilog
Novo: Izmena konkursne dokumentacije
Prilog – novo
Najnovije: Odluka o obustavi postupka

Predmet javne nabavke je nabavka materijala za tekuće održavanje za potrebe Opšte bolnice Ćuprija. Predmetna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku.
Javna nabavka je oblikovana je u 6 partija, i to:
1-Bravarski i stolarski materijal;
2-Građevinski materijal;
3-Elektro materijal;
4-Materijal za grejanje;
5-Molerski materijal;
6-Vodovodni materijal.

Po opštem rečniku nabavke:
-44500000- Alati, brave, ključevi, šarke, spojni elementi, lanci i opruge
-44100000-Građevinski materijal i pripadajući proizvodi
-31680000-Električni materijal i pribor
-39715200-Oprema za grejanje
-44800000-Boje, lakovi i smole
-44411000-Sanitarni proizvodi

Ponuda se priprema i podnosi u skladu sa konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.
Ponudu mogu podneti sva zainteresovana domaća i strana pravna i fizička lica koja u skladu sa Zakonom, ispunjavaju obavezne uslove predviđene članom 75. i 76 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Republike Srbije” broj 124/12).
Uz ponudu zainteresovani ponuđači dostavljaju dokaze utvrđene članom 77. Zakona o javnim nabavkama kao i drugu potrebnu dokumentaciju i obrasce predviđene konkursnom dokumentacijom.
Ponude se dostavljaju za jednu ili više partija, ali obavezno u odvojenim kovertama. Ponuda se mora dati za celokupnu partiju, odnosno za sva dobra iz predmetne partije, u suprotnom ponuda će se smatrati nepotpunom.
Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa Portala javnih nabavki i sajta naručioca.
Zatvorene koverte sa naznakom: “Ponuda za nabavku materijala za tekuće održavanje, VJN-13/2014 za partiju ______________ – NE OTVARATI” dostaviti u roku od 30 dana od dana objavljivanja poziva na Portal javnih nabavki na adresu: Opšta bolnica Ćuprija, Miodraga Novakovića br. 78.
Rok za dostavljanje ponuda ističe u 12.00 časova 30 – og dana od dana objavljivanja javnog poziva na Portalu javnih nabavki, odnosno u 12.00 časova 21.08.2014.godine. Javno otvaranje ponuda obaviće se u prostorijama Upravne zgrade Opšte bolnice Ćuprija u 12.15 časova poslednjeg dana isteka roka za dostavljanje ponuda, dana 21.08.2014. godine.
Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja okvirnog sporazuma.Okvirni sporazum zaključuje se na period od godinu dana sa jednim ponuđačem.
Nepotpune, neblagovremene, neodgovarajuće i neprihvatljive ponude neće biti razmatrane. Ponude sa varijantama nisu dozvoljene.
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma Opšta bolnica Ćuprija doneće u roku od 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda na osnovu kriterijuma – najniža ponuđena cena.
Naručilac zadržava pravo da odustane od vršenja izbora ukoliko ustanovi da nijedna ponuda ne odgovara zahtevima iz konkursne dokumentacije ili da odustane od izbora iz bilo kog drugog razloga.
Dodatne informacije ponuđači mogu dobiti najkasnije do 5 – og dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, svakog radnog dana u vremenu od 10.00 – 14.00 časova na telefonske brojeve: 035/8470-775 lok.129.-osoba za kontakt Dr Dušanka Stojanović, 035/8471-503 i 060/80 22 007 osoba za kontakt Goran Vukobrad i 035/8471-503 lok 107 – Pravna služba.

Za komisiju
Opšte bolnice Ćuprija