NABAVKA HIRURŠKOG KONCA- polyglecaprone

Dokumentacija: Poziv    Konkurska dokumentacija    Prilog

Predmet javne nabavke je NABAVKA HIRURŠKOG KONCA-Sintetski monofilamentni srednje resorptivni hirurški konci-polyglecaprone za potrebe Opšte bolnice Ćuprija. Javna nabavka nije oblikovana po partijama.

Po opštem rečniku nabavke: 33141125 – Materijal za hirurško šivenje (33141125-2- Materijal za hirurško šivenje u skladu sa Uredbom o utvrđivanju opšteg rečnika nabavke – ”Službeni glasnik RS’’ br. 56/14).
Ponuda se priprema i podnosi u skladu sa konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.
Ponudu mogu podneti sva zainteresovana domaća i strana pravna i fizička lica koja u skladu sa Zakonom, ispunjavaju obavezne uslove predviđene članom 75. i 76 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Republike Srbije” broj 124/12).
Uz ponudu zainteresovani ponuđači dostavljaju dokaze utvrđene članom 77. Zakona o javnim nabavkama kao i drugu potrebnu dokumentaciju i obrasce predviđene konkursnom dokumentacijom.
Ponude se dostavljaju za jednu ili više partija, ali obavezno u odvojenim kovertama. Ponuda se mora dati za celokupnu partiju, odnosno za sva dobra iz predmetne partije, u suprotnom ponuda će se smatrati nepotpunom.
Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa Portala Uprave za javne nabavke i sajta naručioca.
Zatvorene koverte sa naznakom: “Ponuda za nabavku hirurškog konca- Sintetski monofilamentni srednje resorptivni hirurški konci-polyglecaprone – ne otvarati” dostaviti u roku od 30 dana od dana objavljivanja poziva na Portal Uprave za javne nabavke na adresu: Opšta bolnica Ćuprija, Miodraga Novakovića br. 78.
Rok za dostavljanje ponuda ističe u 1200 časova 30 – og dana od dana objavljivanja javnog poziva na Portalu Uprave za javne nabavke. Javno otvaranje ponuda obaviće se u prostorijama Upravne zgrade Opšte bolnice Ćuprija u 12.15 časova poslednjeg dana isteka roka za dostavljanje ponuda.
Postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
Nepotpune, neblagovremene i neispravne ponude neće biti razmatrane. Ponude sa varijantama nisu dozvoljene.
Odluka o izboru najpovoljnije ponude Opšta bolnica Ćuprija doneće u roku od 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda na osnovu kriterijuma – ekonomski najpovoljnija ponuda. Ponderi i njihov bliži opis sastavni su deo konkursne dokumentacije.
Naručilac zadržava pravo da odustane od vršenja izbora ukoliko ustanovi da nijedna ponuda ne odgovara zahtevima iz konkursne dokumentacije ili da odustane od izbora iz bilo kog drugog razloga.
Dodatne informacije ponuđači mogu dobiti najkasnije do 5 – og dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, svakog radnog dana u vremenu od 10.00 – 14.00 časova na telefonske brojeve: 035/8470-775 lok.107. (osoba za kontakt Branislava Stefanović) i lok.184 (osoba za kontakt Dr Ljubiša Ristić).

Za komisiju
Opšte bolnice Ćuprija