Javne nabavka – Reagenasa proizvodjaca Siemens za aparate DIMENSION RXL, DIMENSION RXL MAX, IMMULITE 1000 и SYSMEX CA 1500

Dokumentacija: Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka   Konkurska dokumentacija   Prilog

 

OBAVEŠTENjE
O POKRETANjU PREGOVARAČKOG POSTUPKA

1. NARUČILAC:
1) Naziv ustanove: Opšta bolnica Ćuprija
2) Vrsta naručioca: Zdravstvena ustanova
3) Adresa: 35230, Ćuprija
4) Ulica i broj: Miodraga Novakovića 78
5) Internet stranica: www.bolnicacuprija.com
6) e-mail: javnenabavkeobc@gmail.com

2. PREDMET JAVNE NABAVKE: Dobra – Reagenasa proizvođača Siemens za aparate DIMENSION RXL, DIMENSION RXL MAX, IMMULITE 1000 i SYSMEX CA 1500, za potrebe Opšte Bolnice Ćuprija. Po Opštem rečniku nabavke – 33696200 – Reagensi za testiranje krvi, 33696500-Laboratorijski reagensi.
3. VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda u skladu sa odredbama člana 36. stav 1 tačka 2. Zakona o javnim nabavkama
4. OSNOV ZA PRIMENU PREGOVARAČKOG POSTUPKA: Shodno odredbama člana 36.stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama, odnosno ako zbog tehničkih, odnosno umetničkih razloga predmeta javne nabavke ili iz razloga povezanih sa zaštitiom isključivih prava, nabavku može izvršiti samo jedan ponuđač.
Za primenu pregovaračkog postupka Uprava za javne nabavke dala pozitivno mišljenje br. 404-02-3086/14 od 05.09.2014.godine te se pregovarački postupak sprovodi sa jedinim ponuđačem predmeta javne nabavke ponuđačem – ”Adok” d.o.o. Beograd .

5. OSNOVNI PODACI O LICU KOJEM ĆE SE UPUTITI POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA:
1) Naziv ponuđača: “Interlab Exim ” d.o.o. Beograd
2) Sedište: Beograd
3) Ulica i broj: Birčaninova br.19

Dostaviti:- Pravna služba;
– Portal javnih nabavki;
– Internet strana OBĆ

 

Za komisiju
Opšte bolnice Ćuprija