Javna nabavka – Neregistrovanih lekova sa liste D

Dokumentacija: Poziv  Konkurska dokumentacija  Prilog
Novo: Dodatno pojašnjenje
Izmena konkursne dokumentacije
Prilog – novo
Dodatno pojašnjenje 2
Novo 01.09.2014.: Izmenjenu konkursna dokumentaciju, obavestenje o produzenju roka i dodatna pojasnjenja u postupku javne nabavke
Pojašnjenje 9291-1
Pojašnjenje 9324-1
Obaveštenje o produzenju roka
Izmena konkursne dokumentacije
Prilog – novo

Predmet javne nabavke je nabavka Neregistrovanih lekova sa liste ”D” za potrebe Opšte bolnice Ćuprija. Predmetna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku.
Javna nabavka je oblikovana je u 22 partije, i to:
1) Atropin sulfat;2) Calcium gluconate;3) Propafenon;4) Glyceryl trinitate konc. za infuziju; 5) Mitomycin;6) Thiopenton;7) Levomepromazin;8) Lydocain;9) Neostigmin;10) Adrenalin; 11) Naloxon hydrochloride;12) Glucose; 13) Natrium chloride;14) Benzilpenicilin;15) Streptomycin sulfat; 16) Aminophylline amp.;17) Aminophylline tbl.;18) Furosemid tbl.;19) Phenylephrine;20) Dacarbazin;21) Kalium Chlorid;22) Natrium Hydrgencarbonat.
Po opštem rečniku nabavke: 33600000 Farmaceutski proizvodi (33600000-6- Farmaceutski proizvodi po Uredbi o utvrđivanju opšteg rečnika nabavke ”Sl. Glasnik RS” 56/14).
Ponuda se priprema i podnosi u skladu sa konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.
Ponudu mogu podneti sva zainteresovana domaća i strana pravna i fizička lica koja u skladu sa Zakonom, ispunjavaju obavezne uslove predviđene članom 75. i 76 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Republike Srbije” broj 124/12).
Uz ponudu zainteresovani ponuđači dostavljaju dokaze utvrđene članom 77. Zakona o javnim nabavkama kao i drugu potrebnu dokumentaciju i obrasce predviđene konkursnom dokumentacijom.
Ponude se dostavljaju za jednu ili više partija, ali obavezno u odvojenim kovertama. Ponuda se mora dati za celokupnu partiju, odnosno za sva dobra iz predmetne partije, u suprotnom ponuda će se smatrati nepotpunom.
Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa Portala javnih nabavki i sajta naručioca.
Zatvorene koverte sa naznakom: “Ponuda za nabavku Neregistrovanih lekova sa liste ”D”, VJN -14/2014, partija br.__________________ – ne otvarati” dostaviti u roku od 30 dana od dana objavljivanja poziva na Portal javnih nabavki na adresu: Opšta bolnica Ćuprija, Miodraga Novakovića br. 78.
Rok za dostavljanje ponuda ističe u 09.30 časova 30 – og dana od dana objavljivanja javnog poziva na Portalu javnih nabavki. Javno otvaranje ponuda obaviće se u prostorijama Upravne zgrade Opšte bolnice Ćuprija u 10.00 časova poslednjeg dana isteka roka za dostavljanje ponuda, odnosno dana 04.09.2014. godine.
Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
Nepotpune, neblagovremene, neprihvatljive i neodgovarajuće ponude neće biti razmatrane. Ponude sa varijantama nisu dozvoljene.
Odluka o dodeli ugovora Opšta bolnica Ćuprija doneće u roku od 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda na osnovu kriterijuma – ekonomsko najpovoljnija ponuda.
Naručilac zadržava pravo da odustane od vršenja izbora ukoliko ustanovi da nijedna ponuda ne odgovara zahtevima iz konkursne dokumentacije ili da odustane od izbora iz bilo kog drugog razloga.
Dodatne informacije ponuđači mogu dobiti najkasnije do 5 – og dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, svakog radnog dana u vremenu od 10.00 – 14.00 časova na telefonske brojeve: 035/8471-503 lok.107. (osoba za kontakt Branislava Stefanović) i lok.113 (osoba za kontakt Snežana Vidanović ).

Za komisiju
Opšte bolnice Ćuprija