Javna nabavka namirnica za ishranu bolesnika

Dokumentacija: Poziv   Konkurska dokumentacija  Prilog
Novo: Dodatno pojašnjenje 1   Dodatno pojašnjenje 2

Predmet javne nabavke je nabavka namirnica za ishranu bolesnika za potrebe Opšte bolnice Ćuprija. Predmetna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku.
Javna nabavka je oblikovana je u 16 partija i to:
1) Hleb i pecivo
2) Projino brašno od belog kukuruza
3) Testenine
4) Brašno i prerađevine od žitarica
5) Kore za pitu
6) Pileće meso
7) Prerađevine od pilećeg mesa,
8) Meso i mesne prerađevine,
9) Jetrena pašteta,
10) Riba,
11) Konzumna jaja,
12) Mleko i mlečni proizvodi,
13) Sveže voće i povrće,
14) Konzervirano voće i povrće,
15) Smrznuto voće i povrće,
16) Ostale namirnice široke potrošnje
Po opštem rečniku nabavke:
15000000 -8- Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi
– 15100000-9- Proizvodi životinjskog porekla, meso i mesne preradjevine;
– 15221000-3 Smrznuta riba
– 15112130-6 Pileće meso
– 15131310 -1 Pašteta
– 15300000-1 -Voće, povrće i srodni proizvodi;
– 15331400-1 Konzervisano voće i/ili povrće u konzervi
– 15896000-2 Duboko smrznuti proizvodi
– 15400000-2- Životinjska ili biljna ulja i masti;
– 15500000-3- Mlečni proizvodi;
– 15600000-4- Mlinarski proizvodi, skrob i skrobni proizvodi;
– 15800000-6 Razni prehrambeni proizvodi;
– 15811100-7 Hleb

Ponuda se priprema i podnosi u skladu sa konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.
Ponudu mogu podneti sva zainteresovana domaća i strana pravna i fizička lica koja u skladu sa Zakonom, ispunjavaju obavezne uslove predviđene članom 75. i 76 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Republike Srbije” broj 124/12).
Uz ponudu zainteresovani ponuđači dostavljaju dokaze utvrđene članom 77. Zakona o javnim nabavkama kao i drugu potrebnu dokumentaciju i obrasce predviđene konkursnom dokumentacijom.
Ponude se dostavljaju za jednu ili više partija. Ponuda se mora dati za celokupnu partiju, odnosno za sva dobra iz predmetne partije, u suprotnom ponuda će se smatrati nepotpunom.
Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa Portala javnih nabavki i sajta naručioca.
Zatvorene koverte sa naznakom: “Ponuda za nabavku namirnica za ishranu bolesnika VJN -25/2014, za partije br.__________________(navesti broj i naziv partije) – ne otvarati” dostaviti u roku od 30 dana od dana objavljivanja poziva na Portal javnih nabavki na adresu: Opšta bolnica Ćuprija, Miodraga Novakovića br. 78.
Rok za dostavljanje ponuda ističe u 1100 časova 30 – og dana od dana objavljivanja javnog poziva na Portalu javnih nabavki. Javno otvaranje ponuda obaviće se u prostorijama Upravne zgrade Opšte bolnice Ćuprija u 1130časova poslednjeg dana isteka roka za dostavljanje ponuda, odnosno dana 28.11.2014. godine.
Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
Nepotpune, neblagovremene, neprihvatljive i neodgovarajuće ponude neće biti razmatrane. Ponude sa varijantama nisu dozvoljene.
Odluka o dodeli ugovora Opšta bolnica Ćuprija doneće u roku od 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda na osnovu kriterijuma – ekonomsko najpovoljnija ponuda.
Naručilac zadržava pravo da odustane od dodele ugovora ukoliko ustanovi da nijedna ponuda ne odgovara zahtevima iz konkursne dokumentacije ili da odustane od izbora iz bilo kog drugog razloga.
Dodatne informacije ponuđači mogu dobiti najkasnije do 5 – og dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, svakog radnog dana u vremenu od 1000 – 1400 časova na telefonske brojeve: 035/8471-503 lok.107. (osoba za kontakt Branislava Stefanović).

Za komisiju
Opšte bolnice Ćuprija