Javna nabavka materijala za transfuziju

Dokumentacija: Poziv   Konkurska dokumentacija   Prilog
Novo: Izmena konkursne dokumentacije   Dodatno pojašnjenje 1   Dodatno pojašnjenje 2   Prilog novo

Predmet javne nabavke je NABAVKA MATERIJALA ZA TRANSFUZIJU za potrebe Opšte bolnice Ćuprija. Javna nabavka oblikovana u tri partije i to:
1. Serumi za transfuziju;
2. Pojačavači reakcije antigen antitelo;
3. Kese za uzimanje krvi.
Po opštem rečniku nabavke: :– 33651510-6- Antiserumi; – 33141613-0- Kese za krv.
Ponuda se priprema i podnosi u skladu sa konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.
Ponudu mogu podneti sva zainteresovana domaća i strana pravna i fizička lica koja u skladu sa Zakonom, ispunjavaju obavezne uslove predviđene članom 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Republike Srbije” broj 124/12).
Uz ponudu zainteresovani ponuđači dostavljaju dokaze utvrđene članom 77. Zakona o javnim nabavkama kao i drugu potrebnu dokumentaciju i obrasce predviđene konkursnom dokumentacijom.
Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa Portala Uprave za javne nabavke i sajta naručioca.
Zatvorene koverte sa naznakom: “Ponuda za nabavku materijala za transfuziju partija __________(navesti broj i naziv partije), MJN -24/2014 – ne otvarati” dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja poziva na Portal Uprave za javne nabavke na adresu: Opšta bolnica Ćuprija, Miodraga Novakovića br. 78.
Rok za dostavljanje ponuda ističe u 11.00 časova 15–og dana od dana objavljivanja javnog poziva na Portalu Uprave za javne nabavke. Javno otvaranje ponuda obaviće se u prostorijama Upravne zgrade Opšte bolnice Ćuprija u 11.15 časova poslednjeg dana isteka roka za dostavljanje ponuda, odnosno 31.10.2014.godine.
Postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
Nepotpune, neblagovremene, neprihvatljive i neodgovarajuće ponude neće biti razmatrane. Ponude sa varijantama nisu dozvoljene.
Odluka o izboru najpovoljnije ponude Opšta bolnica Ćuprija doneće u roku od 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda na osnovu kriterijuma – najniže ponuđena cena.
Naručilac zadržava pravo da odustane od vršenja izbora ukoliko ustanovi da nijedna ponuda ne odgovara zahtevima iz konkursne dokumentacije ili da odustane od izbora iz bilo kog drugog razloga.
Dodatne informacije ponuđači mogu dobiti najkasnije do 5–og dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, svakog radnog dana u vremenu od 8.00 – 13.00 časova na telefonske brojeve: 035/8470-775 lok.115. (osoba za kontakt Dr Slavica Đorđević) i lok.107 (osoba za kontakt Branislava Stefanović).

Za komisiju
Opšte bolnice Ćuprija