Javna nabavka materijala za tekuće održavanje

Dokumentacija: Poziv   Konkurska dokumentacija   Prilog

Predmet 22. (dvadeset druge) javne nabavke je nabavka Materijala za tekuće održavanje za potrebe Opšte bolnice Ćuprija. Javna nabavka oblikovana je u 2 partije, i to:
1.Bravarski i stolarski materijal;
3.Elektro materijal.
Po opštem rečniku nabavke:–
44500000 – Alati, brave, ključevi, šarke, spojni elementi, lanci i opruge;
31680000 – Električni materijal i pribor.
Ponuda se priprema i podnosi u skladu sa konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.
Ponudu mogu podneti sva zainteresovana domaća i strana pravna i fizička lica koja u skladu sa Zakonom, ispunjavaju obavezne uslove predviđene članom 75. i 76 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Republike Srbije” broj 124/12).
Uz ponudu zainteresovani ponuđači dostavljaju dokaze utvrđene članom 77. Zakona o javnim nabavkama kao i drugu potrebnu dokumentaciju i obrasce predviđene konkursnom dokumentacijom.
Ponude se dostavljaju za jednu ili obe partije. Ponuda se mora dati za celokupnu partiju, odnosno za sva dobra iz predmetne partije, u suprotnom ponuda će se smatrati nepotpunom.
Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa Portala javnih nabavki i sajta naručioca.
Zatvorene koverte sa naznakom: “Ponuda za nabavku Materijala za tekuće održavanje– ne otvarati” dostaviti u roku od 30 dana od dana objavljivanja poziva na Portal Uprave za javne nabavke na adresu: Opšta bolnica Ćuprija, Miodraga Novakovića br. 78.
Rok za dostavljanje ponuda ističe u 12 časova 30 – og dana od dana objavljivanja javnog poziva na Portalu javnih nabavki. Javno otvaranje ponuda obaviće se u prostorijama Upravne zgrade Opšte bolnice Ćuprija u 12,15 časova poslednjeg dana isteka roka za dostavljanje ponuda.
Postupak se sprovodi radi zaključenja okvirnog sporazuma.
Neprihvatljive, neodgovarajuće, nepotpune, neblagovremene ponude neće biti razmatrane. Ponude sa varijantama nisu dozvoljene.
Odluka o dodeli ugovora Opšta bolnica Ćuprija doneće u roku od 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda na osnovu kriterijuma – najniže ponuđena cena.
Naručilac zadržava pravo da odustane od dodele ugovora ukoliko ustanovi da nijedna ponuda ne odgovara zahtevima iz konkursne dokumentacije ili da odustane od izbora iz bilo kog drugog razloga.
Dodatne informacije ponuđači mogu dobiti najkasnije do 5 – og dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, svakog radnog dana u vremenu od 1000 – 1400 časova na telefonske brojeve: 035/8471-503 lok.107. (osoba za kontakt Branislava Stefanović) i 060/80 22 007 (osoba za kontakt Goran Vukobrad).

Za komisiju
Opšte bolnice Ćuprija